ایستگاه صلواتی

 

دو تابچه یه غول رو همراه خودشون آورده بودند و های های می خندیدند 
گفتم:« این کیه ؟»
 گفتند:«عراقی»
گفتم:«چطوری اسیرش کردید» 
می خندیدند
گفتند« از شب عملیات پنهان شده بود.تشنگی فشار آورده و با لباس بسیجی های خودمون آمده ایستگاه صلواتی شربت گرفته بعد پول داده این طوری لو رفت

برای شادی روح شهدا صلوات

 

/ 0 نظر / 11 بازدید