نیایش

هر وقت که نام علی را بر زبانم می رانم،یا یاد او بر دلم میافتد،به خود می لرزم،اشک از چشمانم فرو می چکد،آتش دردناک ولذت بخشی سراسر وجودم را فرا می گیرد.در او محو می شوم،عاشقانه با او راز و نیاز می کنم،و روحم آشفته وار علی علی می گوید... شهید چمران هر وقت که نام علی را بر زبانم می رانم،یا یاد او بر دلم میافتد،به خود می لرزم،اشک از چشمانم فرو می چکد،آتش دردناک ولذت بخشی سراسر وجودم را فرا می گیرد.در او محو می شوم،عاشقانه با او راز و نیاز می کنم،و روحم آشفته وار علی علی می گوید... شهید چمران

/ 0 نظر / 14 بازدید